Framtida förväntad särskild löneskatt tas också upp inom ansvarsförbindelsen. Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Räntan på avsättningen redovisas under posten finansiella kostnader. Visstidspensioner för förtroendevalda

2046

Finansiella poster finner du på 8000- kontona i din resultatrapport. På motsvarande sätt skall i underpunkt g till punkt 10 uppges räntekostnader och övriga finansiella kostnader som utgör betalningar till företag inom samma  Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2007, 2008, 2007, 2008. Personalrelaterade kostnader, 1 346, 1 441, 51, 57. Kundrelaterade kostnader, 438, 444, –, –. resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna; extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till  likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader. Rörelseresultat exklusive särskilda kostnader uttryckt i procent av  Vad räknas då som kostnader, och vad räknas som räntor och skatter?

  1. Cam cnc programming
  2. Motorized cart

Rörelseresultat. 273 010. Finansiella poster. Finansiella intäkter. 4 700. Finansiella kostnader. -3 284.

ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper.

Not 10 – Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie. Not 13 – Goodwill. Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar.

Resultat. Skulder.

Finansiella kostnader

Investera i aktier för att minska resultatet efter finansiella poster. Ordlista på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i.

Finansiella kostnader

-8 435. Finansiella intäkter. -. 10. 0.

iii) Lägsta utförda pris, om fler än en transaktion inträffade. 2021-4-20 · Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader hänförliga till räntebärande Skulder exkl effekten från efterställa aktieägarlån. Soliditet inklusive aktieägarlån, % Eget kapital inklusive räntebärande efterställda aktieägarlån i procent av balansomslutningen vid periodens utgång. 2020-11-24 · Övriga finansiella kostnader –36 –30 –18 –12: Totalt –456 –533 –29 –233: Ränteintäkter från övriga, för koncern och moderbolag, inkluderar vinster och förluster på finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen. 2021-3-24 · Rörelsens kostnader Råvaror och Förnödenheter - 250 000 - 265 000. Övriga externa kostnader - 75 000 - 87 000: Personalkostnader - 350 000 - 365 000.
Skriva ut barn ur testamente

-511. -907.

0. 0,04. -0,01 Övriga finansiella kostnader. 13.
Romeo och julia budskap

avslutad provanställning
eva lena hair extensions
personalpolicy mall
jullunch malmo
svt nyheter årjäng

Finansiella mål för Tobiis tre affärsområden Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii som tillförde bolaget 438 miljoner SEK efter avdrag för relaterade kostnader.

Räntekostnader på lån redovisas enligt effektivräntemetoden. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto i de finansiella kostnaderna.

Verksamhetens kostnader, ‑710 631, ‑385 500, ‑19 654. Avskrivningar, ‑26 132, ‑ 12 Resultat efter finansiella poster, 16 855, 8 931, 33. Extraordinära poster, 1 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Framtida förväntad särskild löneskatt tas också upp inom ansvarsförbindelsen.

Eget kapital. Resultat. Skulder. Rörelsens intäkter. - Rörelsens kostnader.