HaV:s värdegrund sammanfattas i de tre orden öppna, kompetenta och Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, 

3880

En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden 

Värderingarna är inte en tydlig urvalsgrund i rekryteringar eller en  22 mar 2018 En av lärarna visade till exempel hur hon med hjälp av handdockor närmar sig frågor om orättvisa och jämlikhet i arbetet med små barn. 21 sep 2017 Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. SO 1-3. Livsfrågor med betydelse för eleven,  4 mar 2016 Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja utifrån: tillåter man till exempel politiska partier att komma till skolan? 7 feb 2016 synliggöra så att de förstår och ser vad som förväntas men också för att få bra exempel att arbeta efter när de själva sedan ska göra sina jobb  14 feb 2013 Exempel på teman kan vara. Bemötande, Öppenhet och Legalitet.

  1. Somali music 2021
  2. Advantum health

Tips på stöd i värdegrundsarbetet. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. 2018-08-27 Under 1990-talet kom ett nytt ord in i svenska språket och vardagen – Värdegrund. Enligt Wikipedia är Värdegrund ”ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.”.

13 Kundfokus är bara ett exempel av många på värdeord som låter bra, men som visar sig vara desto svårare att leva efter. Problemet med att göra värdegrundsarbete till ett varumärkesprojekt är att orden i sig inte innebär någon som helst förändring.

Vi ska lyssna på varandras åsikter och barnen ska få möjlighet att komma fram till gemensamma beslut genom till exempel att rösta eller föra diskussioner.

I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med värdegrund, till exempel hur barnen ges inflytande, blir svaren från klimatenkäten lägre på den enskilda förskolan. Rektorer har observerat att  Magelungens skolors värdegrundsarbete: Magelungens skolors personal under ledning av rektor skall arbeta med att utveckla ett gemensamt värdegrundsarbete  Snarare är en levande diskussion om värdegrunden en lika central del i arbetet som att hitta en gemensam plattform för värdeord. Om man t ex tar fram värdeord  Presentera er värdegrund - eller vision - på lämpligt sätt, till exempel i ett bildspel.

Exempel på värdegrundsarbete

1 jul 2020 Varje dag ger Malmö stads medarbetare service till Malmöborna inom olika områden så som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, 

Exempel på värdegrundsarbete

Det I praktiken innebär det till exempel att man inte pratar illa om varandra. av L Bringselius · 2019 · Citerat av 22 — den organisatoriska värdegrunden, som denna rapport därför fokuserar 8 För att läsa mer om värdegrundsarbete, se t ex Orlenius (2010),  Men vilka faktorer utmärker egentligen en etikpolicy eller värdegrund som i arbetet med att formulera och implementera värdegrunden? En bristande samsyn kring skolans värdegrund gör att man tar den lite för given. exempel på värdegrund i skolan. Ansvaret för värderingar  Genom värdegrundsarbete tillvaratas kraft och kunskap som utvecklar och Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit en  Även annan kunskap är viktigt för oss, till exempel lokal och traditionell kunskap som används bland annat inom naturvården. Ett viktigt förhållningssätt är att  Engelsk översättning av 'värdegrund' - svenskt-engelskt lexikon med många fler "värdegrund" på engelska Översättningar & exempel; Exempelmeningar  Varje dag ger Malmö stads medarbetare service till Malmöborna inom olika områden så som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg,  Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet.

Ge konkreta exempel på vad värdeordet innebär i praktiken. 5. Besluta i ledningsgruppen. Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa - allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att: - tänka efter och ta ställning - träna sig i att uttrycka åsikter - motivera sina ståndpunkter - träna till exempel ”heta stolen-övningar” användas för att bryta ner åsiktshierarkier.
Foretagsekonomi programmet

Kulturen skapas av allt vi tillåter och allt som vi inte tillåter i organisationen. De företag som tror att det är ett projekt missar själva syftet med värdegrundsarbetet.

Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och  Därför är vår gemensamma värdegrund en bas för allt vårt arbete. Här hittar vi goda exempel för beteenden som gör vår samvaro på skolan  Volvo t.ex. kallar sina för kärnvärden och de är Kvalitet, Säkerhet och Miljöomsorg. För ABB benämns det för Kultur och är viktigt för hur de och deras medarbetare  Exempel — Exempel.
Hur såg man ut på 60 talet

godkand fakturamall
sjuksköterska utbildning betyg
ica supermarket kista galleria
bankid pa kort swedbank
tursten irene huss

Ett exempel på om, för och genom. Här följer ett exempel som visar hur modellen kan fungera när man arbetar med ämnet rasism. Lära om. Lära om handlar om att lära sig om rasistiska strukturer, uttryck av rasism i det förflutna, och i nutid.

Kvalitetsgranskningen visar också på några andra utmaningar, till exempel: Arbetet med skolans värdegrund alltför ofta hamnar på några eldsjälar trots att ansvaret är all personals. En bristande samsyn kring skolans värdegrund gör att man tar den lite för given.

Värdegrundsarbete Janne Olsén GTG. 2 www.gtg.se Exempel på ärende: Innanför eller utanför normen och majoritetskulturen Klotter, könskränkningar. 13

Skolan behöver dessutom förtroendefulla relationer med vårdnadshavare så att hem och skola drar åt samma håll och att information som kommer vårdnadshavare till del förstås på rätt sätt. Systematisera värdegrundsarbetet Examensarbete på Grundnivå 15 högskolepoäng SAMMANFATTNING ----- Martina Lindgren och Maria Sjölund Aktiviteter för värdegrundsarbetet i förskolan - med samarbete i fokus År: 2011 Antal sidor: 21-----Målsättningen med det här arbetet är att visa på och pröva olika aktiviteter för arbete med värdegrundsfrågor. Lathund för värdegrundsarbete Lyssna och kommunicera Respektfullt lyssnande Det viktigaste vid gruppsamtal och vanliga diskussioner är respekten för andras åsikter. Exempel på situationer kan vara: Den värsta formen av våld är 1. När man blir utesluten från gemenskapen 2. När man blir slagen 3. Värdegrundsarbete är inte ett projekt.

I de planerna beskriver skolorna sitt arbete, med exempel på olika aktiviteter för att motverka det hela. Exempelvis rastvärdar och hälsosamtal utifrån HASP (Hälsa-Arbetsmiljö-Självkänsla-Prestation). Åtgärderna är indikatorer på skolornas värdegrundsarbete, och grunden för allt värdegrundsarbete är uppdraget som återfinns i En studie i hur lärare ser på värdegrunden och hur de genomför sitt värdegrundsarbete i år 4-6.