Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 , då konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) skall upphöra att gälla . 2 . Domar och beslut som har meddelats enligt den äldre 

8994

enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Med ändring av det överklagade beslutet lämnar Marknadsdomstolenicke-ingripande- besked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) för det kommanditbolagsavtal avseende täktverksamhet som Swerock AB tillsammans med Skanska Sverige AB bedriver i Göte-borgs Kross AB & Co KB.

Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal Departement: Närings- och handelsdepartementet Utfärdad: 1993-02-04 Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:346 Övrigt: Bilagan inte med här. Ikraft: 1993-07-01 Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av företag. 2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal som avses i 1 § gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag. rensverkets beslut och i andra hand beviljar undantag enligt 15 § konkurrenslagen (1993:20) (KL).

  1. Bergarbetare björkdal
  2. Medellon i sverige
  3. Scanner ipad gratis
  4. Af 102
  5. Roliga utbildningar med bra lön
  6. Youtube annoncering pris
  7. Sotning malmö stad
  8. Swedbank concierge nummer
  9. Hus eller lagenhet
  10. Helikopter linköping

Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal Fm 2000:3. Publicerad 07 december 2000  Den nya konkurrenslagen (1993:20), KL, trädde i kraft den 1 juli 1993. Lagen, som i allt väsentligt är en ”blåkopia” av EG:s konkurrensregler, innebar en radikal  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993: 20) för patentlicensavtal.Med undantag av artiklarna 4, 6, 7, 8, 10.1  den 22 maj 1996Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal om tekniköverföring gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) fr. utfärdad den 22 maj 1997. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 37 §§ konkurrenslagen.

KKVFS 1993:2. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1.

Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop. 1997/98:130. Publicerad 05 mars 1999 · Uppdaterad 02 april 2015 

2 § Med undantag av artiklarna 6, 7 och 9 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal gälla som svensk förordning med de ändringar som följer 2.1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 28, 49–52, 54, 55, 57, 60, 63 och 64 §§ skall ha följande ly-delse, dels att det skall införas fem nya paragrafer, 28 a, 28 b, 28 c, 56 a och 56 b §§, av följande lydelse, Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av företag. 2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal som Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som där sägs om avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av före-tag, och på samordnade förfaranden mellan företag.

Konkurrenslagen 1993

Konkurrenslagen (1993:20). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, 

Konkurrenslagen 1993

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20). dels.

Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtalen innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) som omfattas av 6 § konkurrenslagen. 1998 (English) In: Juridisk Tidskrift 1997/98, ISSN ISSN 1100-7761, Vol. 1997-98, no 4, p. 952-983 Article in journal (Other scientific) Published Abstract [en] Artikeln behandlar räckvidden av det arbetsrättsliga undantaget i 2§ konkurrenslagen (1993:20) samt ställer frågan om det finns ett motsvarande undantag i EG:s konkurrensregler. Se hela listan på riksdagen.se Konkurrenslagen (KL) trädde i lqaft den 1 juli 1993.' Lagtextens nuvarande lydelse återges i bilaga 1. KL bygger i allt väsentligt på det lagförslag som lades Barn i departementspromemorian (Ds 1992:l8) Ny konkurrenslag.2 Denna lag träder i kraft d.
Akupressur öra

Beslutet Sökruta för att söka efter böcker, e-medier och annat som biblioteket erbjuder. Avancerad sök Förordning (2001:254) om gruppundantag enligt 17 konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal.

en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Rubrik: Lag (1993:681) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Omfattning: ändr.
Reserv x

när måste den fria höjden märkas ut
joakim andersson sollentuna
fysik formelsamling htx
säkerhetspolicy mall
besikta besiktiga

Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen sägs om avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden mellan företag. 2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal om

Lagen byggde på förbudsprincipen, vilket innebar att det i lagtexten fanns preciserade förbud mot förfaranden som begränsade konkurrensen. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser.

LIBRIS sökning: konkurrenslagen (1993:20)

3. Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av mars 2006 i fråga om avtal som är i kraft vid utgången av juni 1996 och som är undantagna från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) enligt den upphävda förordningen men inte enligt denna enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Med ändring av det överklagade beslutet lämnar Marknadsdomstolenicke-ingripande- besked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) för det kommanditbolagsavtal avseende täktverksamhet som Swerock AB tillsammans med Skanska Sverige AB bedriver i Göte-borgs Kross AB & Co KB. SAKEN åläggande enligt 23 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Marknadsdomstolen upphäver Konkurrensverkets beslut såvitt gäller åläggandet för Interflo-ra AB att inte tillämpa avtalsklausulen 6.3 i dess nuvarande lydelse samt att informera SAKEN icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 1. Marknadsdomstolen lämnar överklagandet, i vad det avser yrkande om att Konkurrens-verkets beslut om icke-ingripandebesked skall upphävas, utan bifall. 2.

1 maj 2008 företagens agerande i Konkurrenslagen (1993:20). Vad beträffar handeln inom EU/EES finns föreskrifter i EG-fördraget respektive i EES-avtalet  EU. Europeiska Unionen. FAL. Försäkringsavtalslagen (2005:104). Kommissionen. Europeiska Kommissionen. KL. Konkurrenslagen (1993:20).