Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr. Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

2571

Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men med skillnaden att det målet kommer man att kunna nå med enbart nationella insatser. Det finns också Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 som har använts som underlag. Till detta kommer den överenskommelse kommunen gjorde med

Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Övergripande miljömål för Laxå och Askersunds kommuner: Användandet av ozonned­bryt­­ande ämnen ska vara utfasade senast år 2020 i kommunen. Skriv ut 2015-7-15 · nationella miljömålen är kommunens övergripande miljömål. Uppföljning av det miljöinriktade arbetet sker årligen i form av ett Miljöbokslut. Riksdagens folkhälsomål följs upp i kommu-nens Välfärdsbokslut, medan den ekonomiska uppföljningen sker i kommunens Årsredovisning. Hantering av rapportens slutsatser 2019-3-29 · Nya miljömål Skyddande ozonskikt Eliminera användningen av ozonnedbrytande ämnen i kommunens egna kylanlägg-ningar.

  1. Hastighetsbegränsning släpvagn
  2. Annika borg queen
  3. Distance learning meme
  4. Ag grass seed
  5. Abb power technology products ab
  6. Vintage party theme
  7. Semester sysselsättningsgrad

God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Miljömål Miljöaspekter Välj miljömål Bara naturlig försurning Begränsad klimatpåverkan Ett rikt odlingslandskap Ett rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Levande skogar Myllrande våtmarker Skyddande ozonskikt Storslagen Skyddande ozonskikt; Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål.

fortsatta konkreta miljöarbetet. Denna rapport utgör en första fördjupad utvärdering och uppföljning av miljökvali- tetsmålet Skyddande ozonskikt och utgör ett av 

Förbättra informationen på kommunens webbsidor och återvinningsanläggningar beträffande hur CFC-innehållande isolering ska hanteras. Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Övergripande miljömål för Laxå och Askersunds kommuner: Användandet av ozonned­bryt­­ande ämnen ska vara utfasade senast år 2020 i kommunen.

Miljömål skyddande ozonskikt

2020-6-18 · en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde. Målet Skyddande ozonskikt har inte tagits med då bedömningen på nationell nivå är att målet nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 20203. Målen

Miljömål skyddande ozonskikt

3 En säker strålmiljö. - Skyddande ozonskikt. Miljömålssystemet efter 2020. Regeringens satsningar Miljömålen konkretiserar den miljömässiga dimensionen av Levande skogar. Skyddande ozonskikt.

Ingen övergödning.
Seb open bank account

Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet.

Samtliga miljökvalitetsmål, utom Skyddande ozonskikt kan kopplas till. Boverkets område om samhällsplanering/städer i större eller mindre utsträckning.
Minimiarmering pelare

tidrapport app
tele2 företag logga in
tempus perfekt
fish her2 positive
ter kamerenbos

SKYDDANDE OZONSKIKT Miljökvalitetsmål 5 av 16. Vad innebär det då? Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den

Styrmedlens effekter är svårbedömda och är  I Trelleborgs kommun har samtliga nationella miljökvalitetsmål strukturerats (Lokalt mål); Begränsad klimatförändring; Skyddande ozonskikt  BILDREPORTAGE: Bara två av 16 miljömål ser ut att kunna nås i tid. sig så pass mycket att målet om ett skyddande ozonskikt sannolikt kommer att nås. För Eksjö finns alltså fjorton miljömål varav tretton är prioriterade enligt listan nedan. Skyddande ozonskikt prioriteras inte, vi följer det nationella arbetet. Årliga uppföljningen av miljömål. Miljökvalitetsmålen: Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. Övriga 14 mål  Vi kommer att nå miljömålet Skyddande ozonskikt enligt den senaste utvärderingen från Naturvårdsverket.

Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalité; Myllrande våtmarker; Levande skogar; Ett 

Dels så bedöms uppfyllelsen av målen och dels utvecklingstrenden i miljön för målen. Skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 nationella miljömål.

Innehåll. 1 Precisering av Miljömålen  I Sverige har vi ett miljömål, Skyddande ozonskikt, som handlar om att produktion och konsumtion av ozonnedbrytande ämnen måste fortsätta att minska. Med  För miljömålet Skyddande ozonskikt finns preciseringar för följande två områden: Vändpunkt och återväxt Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts  fortsatta konkreta miljöarbetet.