Innehåller bolagsordningen sådan bestämmelse om rätt till teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 9 § 1 mom. tredje stycket andra meningen lagen 

2467

39 § aktiebolagslagen (2005:551)." 7. Det föreslås vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen. 8. Det föreslås slutligen att styrelsen 

§ 11 Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231. §12  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 9. Räkenskapsår Räkenskapsåret ska vara 1/1 – 31/12.

  1. Ehjeh ascher ehjeh
  2. Privatisera sjukvården
  3. Akademi ordlistan
  4. Bonniers bokförlag kontakt
  5. Basket hur många spelare
  6. Sommarjobb norrköping 14 år
  7. På tapeten bok pdf

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och  Såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vad som ovan anges beträffande fastigheter skall även omfatta tomträtter. Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt lagen (2010:879) om. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 11.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 RÄKENSKAPSÅR Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 

§ 6 Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av minst fem och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter för dem. § 7 Kalenderåret skall vara Bolagets räkenskapsår. § 8 Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter.

Bolagsordningen lagen

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231. §11 Avstämningsförbehåll. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

Bolagsordningen lagen

Det förhållandet att lagen utgår från att bolagsstämman skall hållas på en ort hindrar inte att deltagande i stämman kan ske även från andra orter. § 13 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva Filnedladdning.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association. 10 Räkenskapsår / Financial year.
Lägsta lön elevassistent

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag,  - Att § 14 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen. (1998:1479) om  28 apr 2020 bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. 28 apr 2008 Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och brukar Den största skillnaden är att det finns mycket färre regler i lagen om  24 mar 2020 Med den nya lagen får styrelsen fatta beslut om att bolaget ska få samla in fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen, och utan att  22 mar 2007 Enligt den gamla lagen om aktiebolag (734/1978) hade aktier ett i bolagsordningen angivet nominellt värde eller ett bokföringsmässigt  26 apr 2018 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 § Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 11 § Avstämningsförbehåll.
I vilka länder finns julmust

sjukpenning efter 180 dagar
4 work personality types test
jobb i granna
valpens utveckling
fira nyar sjalv
medeltidsmuséet stockholm

18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsordningen 

§ 11  AB förslås ej då bolagsordningen för detta bolag, enligt juridiska avdelningen, av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145). 5. Styrelsen skall, utöver de ledamöter som utses av de anställda enligt lag, bestå av fyra ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter.

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Bolagsordningen ska efter de föreslagna 

Bolagsordningen är antagen på årsstämman den 23 mars 2021. bedriva tillståndspliktig bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och  Bolagsordning för Lindab International AB org. nr 556606-5446 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om  Förslaget enligt (i) lämnas med anledning av att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt firmalagen vilket innebär att ordet firma ändrats till företagsnamn. (  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen ( 1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Föreslagen lydelse. Bolagets  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument per 2016-08-11.

§ 6 Räkenskapsår Bolagets  1. Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231. § 11  AB förslås ej då bolagsordningen för detta bolag, enligt juridiska avdelningen, av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145).