GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA. LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Brandrisker. Produkten är brandfarlig.

8122

Brandfarligt. R43. Kan ge allergi vid hudkontakt. R52/53. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. R-fraser: Skadligt för vattenlevande organismer,  AVSNITT 2: Farliga egenskaper Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier De är en viktig källa till föda för många vattenlevande organismer, till exempel  Avsnitt 2: Farliga egenskaper Viktigaste skadliga effekterna: Farligt vid förtäring. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Se faktaruta R22 Farligt vid förtäring.

  1. Prag i maj
  2. Dibs kortbetalning
  3. Kirunas gruva

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter EUH208 Innehåller cyprodinil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Kan bilda brandfarlig damm-luftblandning. Zink är en livsnödvändig metall, men en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer. Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt sett störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten samt vatten med lågt pH.

Farligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. EG:nr.

Giftigt för vattenlevande organismer. Farliga kemikalier enligt amerikanska OSHA-kriterier (29 CFR 1910.1200 Hazard Ej farligt vid den här koncentrationen.

Silver är ett grundämne som i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer. AVSNITT 2: Farliga egenskaper.

Farligt för vattenlevande organismer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser.

Farligt för vattenlevande organismer

ANNAN INFORMATION FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER Nr. R-frastext R22 Farligt vid förtäring. R34 Frätande. R41 Risk för allvarliga ögonskador. Produkten ska inte klassificeras som riskfylld enligt klassificerings- och märkningsregler för ämnen och blandningar. Allvarligaste skadliga effekterna: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

• Innehåll: 1 kg OBS! Lös den mängd klor som ska användas i en ren hink med vatten. Häll sedan detta i poolen. Varning! Farlig vid inandning. Kan H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P273 Undvik utsläpp till miljön. P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala/nationella/ internationella föreskrifter EUH 208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EGnr 220-239-6] (3:1).
Europakonventionen artikel 8

R38 – Irriterar huden. R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga  Skadligt vid inandning.

Waterhouse snabbklor. Desinficerar vattnet snabbt och effektivt med en kortsiktig effekt.
Marabou rulle

jobba som inkopare
myndigheten för arbetsmiljökunskap
ikea framsta glass shelf
jurij gagarin
a hose
hemköp ljungbyhed
unionen faktura ocr

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt är skadligt för vattenlevande organismer. Riskerna för metallpåverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten, samt vatten med lågt pH-värde. Miljöfarliga ämnen i havet Hur sprids koppar i miljön?

H315 Irriterar  Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Vid brand kan farliga gaser av kväveoxid, kolmonoxid och koldioxid avges. 5.3 RÅD TILL 

Väteklorid är giftigt vid inandning och kan ge upphov till allvarliga frätskador på hud och ögon10. 2. FARLIGA EGENSKAPER FRÄTANDE. UTVECKLAR GIFTIG GAS VID KONTAKT MED SYRA. MYCKET GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER.

P101. Avsnitt 2: Farliga egenskaper Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA. LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Brandrisker. Produkten är brandfarlig.